"Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze żywności wysokiej jakości"

Projekt dofinansowany

Rozwiń firmę i podnieś kompetencje swoje i swoich pracowników!

W związku z sytuacją pandemiczną wszelkie pytania prosimy kierować wyłącznie drogą mailową na adres sektorzywnosc@wmzpp.org
Telefon z powodów technicznych jest nieczynny do odwołania

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe) dla przedsiębiorców z całej Polski.

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.21.00-00-RW80/21 zawartej z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze żywności wysokiej jakości” pełni funkcję Operatora w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” w sektorze żywności wysokiej jakości w okresie od 01.06.2021 do 31.10.2023 r.

Projekt został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unie Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez minimum 644 osoby z czego objętych wsparciem zostanie 419 pracowników z MMŚP oraz 225 pracowników z dużych przedsiębiorstw działających w sektorze żywności wysokiej jakości (PKD C.10 związanych z reindustrializacją) do końca 31.10.2023 roku.

Projekt służy poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspiera procesy innowacyjne przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w sektorze żywności wysokiej i ich pracowników, z których co najmniej 509 osób (255K, 254M) podniesie kompetencje zawodowe.

W ramach projektu „Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze żywności wysokiej jakości” wsparciem objęci mogą zostać:

  • Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże;
  • Z siedzibą na terenie Polski wynikającej na podstawie wpisu z CEIDG lub KRS;
  • Posiadającym PKD wiodące z działu C10 lub PKD poboczne z działu C10 udokumentowane aktywnym prowadzeniem działalności w sektorze żywności wysokiej jakości;
  • Spełniające warunki uzyskania pomocy de minims/pomocy publicznej;
  • Delegujące do uczestnictwa w usługach rozwojowych swoich pracowników obejmujących stanowiska zgodne z rekomendacjami grupy docelowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Żywności Wysokiej Jakości.

Poziom refundacji wynosi maksymalnie do 80% kosztów usługi rozwojowej.

Kryteria premiujące w rekrutacji:

  • posiadających stopień niepełnosprawności – 10 pkt
  • po raz pierwszy korzystających ze wsparcia w ramach szkoleń/doradztwa rekomendowanego przez Rady Sektorowe - 15 pkt

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis bądź wykluczonych z udzielenia pomocy de minimis, pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.